හෙට මවක් වන අද දියණියට
by   Dr.Kawmadhi Karunagoda

Translators     
Editors             
Publisher          M.D. Gunasena & Company Pvt. Ltd.
ISBN                  978-955-21-2717-5
Pages                87
Cover                Paper Back

Overview :

ආයුර්වේදයට අනුව දැරියක් මල්වරයට පත් වූ දින සිට ගර්භණී තත්වයට පත්වන තෙක් වූ දීර්ඝ රියාවලිය මෙම කෘතියෙහි අන්තර්ගතය. ආයුර්වේද ස්තරී රෝග සූතිතන්ත්‍ විෂධ්යනයකරන්නන්ටමෙන්මආයුර්වේදයටඇල්මක්ඇතිඔබටකාන්තාරෝගවලටඅදාළඋපදෙස්මෙමඟින්ලබාදෙයි.


Remove Item
Book is unavailable.

You have reached maximum limit.

Add Review
Customer Reviews
No reviews found